watch sexy videos at nza-vids!

B1/ Dow 2 cai nay:
Download Phoenix
Download PPU
B2/ Bật Phoenix lên, -> chọn File/
mannager conection chọn USB -
> chọn file/ open product /
chọn file máy của bạn -> sau đó
chọn File / Scan product rồi sang
thẻ Product / Product Profile ->
Cái bảng hiện lên, Bạn nhấn
Browse đến cái file ppu mới
down khi nãy -> nhần Active ->
Ở dòng JAVA JCK support mặc
định là JAVA TCK Off thì giờ bạn
chọn là JAVA TCK-on (JSR75
R&W) -> nhấn write -> sau đó
ấn read.
B3/ Tiếp theo là bước chỉnh sửa cho
file jar cần chạy ẩn các ban làm
theo hình:

Anh1
Sau khi đã vào "hjh trên" roj ban chọn META-INF-> tiêp theo như hình dưới:
Anh3
Tiếp theo nhấn vao MANIFEST->chon Notepad->tiếp theo làm nhu hình duoi:
Anh6
Sau đo ban mở lai file jar vua lúc nảy và xoá MANIFEST.MF củ đi. Xog, thế là giờ đt s40 cua pan đã có thể xài cùng lúc nhjù ứng dụng như đt s60 r0y.
Chúc các bạn thành công.


Trang Chủ
4650