watch sexy videos at nza-vids!

Nhấn vào tạo lập của xtgem để xây
dựng và phát triển site của
bạn rất hưu ích,ở đây tôi
huớng dẫn sơ luợc về việc
chúng ta làm site trên giao
diện tiếng Việt voi chức
năng sẵn có với link chữ E
trong (E+-) la chinh sua khoi
va + la de them phan nua
ma ban muon viet va - la de
xoa di phan trang ma ban
khong muon de lai, chi tiet
them :
-Văn bản (text) : chuc giup
ban viet len trang cua minh
nhung thong diep cua trang
bang ngon ngu hien thi la
chu viet.
-link : chuc nang giup ban
dua nhung lien ket toi cac
trang khac cua ban hoac
cua ai do.
- hình ảnh (image) :giup ban
chen them 1hjnh anh vao
trang cua minh.
-Trang moi (new page) :
chuc nang tao 1trang moi
trong 1thu muc hien tai cua
ban.
-file : chuc nang them file
dinh kem vao trang cua ban
(han che su dung nhe,cho
trang load nhanh hon).
-link hình (sile img link) :
giup ban chen them 1duong
link con hinh anh len trang.
- dòng mới (novalignja) :
them 1dong de phan
biet,nhu khi viet van ban
vay.
-Canh le (align) : giup ban
can le cho trang theo tung
phan.
-Mã (code html hoac
vml ,xhtml) : rất quan trong
giúp tùy chỉnh nhieu phần
trong trang, thực ra khi lam
site tai xtgem du khong sử
dụng chức năng nay ban
vẫn viêt đuợc nhung thứ cơ
bản lên trang của mình,
nhung đó chì là cơ bản thôi,
tôi viêt site chủ yêu dung
code để viết,tất nhiên vì là
giao diện wap dành cho
điện thoại nen toi dùng
khong phai nhiều code làm
gì. Nếu chưa biết về code
bạn có thể tham khảo thêm
tại dây http://nhoclinh.xtgem.com tôi đã
viết rất chi tiết , và sẽ viết
thêm nhiều đoạn cơ bản
nữa!
-Chuc nang XT : (xem chj
tjet ben duoi)
+ Ngay gio : chuc nang ho
tro hien thj ngay gio voi cac
mui gio chuan quoc te,ban
tuy chjnh them cho phu hop
voi dia phuong cua minh,
vd vietnam la +7 GMP.
+Bo dem : cho biet da co
bao nhieu luot truy cap
trang cua ban, tuy chon
kieu dem nhe.
+Online : cho biet bao nhieu
nguoi dang truy cap site
cua ban .
+ Quàng cáo : bạn giúp chèn
xtgem quang cao,và khi có
khách click vào quàng cáo
do,xtgem sẽ trả tien cho
ban qua tai khoan paypal.
+Trinh duyet : cho biet
khach dang truy cap site
bang trinh duyet gi. Vd toi
dung nokia7610 vao trang
cua ban,se tu dong hien thi
nokia7610.
+IP : cho biet dia chi ip cua
khach khi ho truy cap.
+ Danh sach file : rat hay
giup ban đưa tât cả têp tin
co trong thư mục hien tai
đưa ra ngoài trang cùa bạn.
+file riêng : giúp hien thị
nhung file da bi giấu di (vi
su dung mat khau).
+Tin nhanh RSS : hiển thị tin
tức nhanh, nên cài vào đầu
trang


Quay lại
1348