watch sexy videos at nza-vids!

Đâx là một chiến nhỏ giúp bạn đấu boss win một cách dễ dàng đảm bảo test thàng công 100%
Chơi 2 người: trận đấu boss 1 và 1 tức 2 người, khi vào bạn sẽ thấy có 3 con boss 2 người hãy tập trung bắn 2 con bên trái-> khi 2 con boss sắp lại gần 1 người hãy bay góc 78 tính từ điểm giữa(các góc khác tự fix nha) qua bên phải ngay điểm cuối của map -> người còn lại thì bay lại ngay con còn nhiều máu nhất(con bên phải từ lúc đâu không bắn) để cảm tử con buzz sẽ 1 cái chết chung 1 bé -> bây giờ ta còn 1 người ở cuối map bên phải và 2 con boss đã gần hết máu -> việc cuối cùng bây giờ là bắn chết 2 còn còn lại thôi nếu không chết thì bạn hãy tiếp tục bay qua bên phải tầm góc 64 đến 70 và bắn boss tiếp, khi bắn nhớ đừng tập chung 1 con mà hãy bắn điều từng con mục đích của việc này là kéo dài thời gian di chuyển của nó vì 2 con nó sẽ thay phiên nhau di chuyển. Ok nếu làm đúng cách này mình đảm bảo win 100% mà không cần item