watch sexy videos at nza-vids!

Cách này có thể crack đc hầu hết game TeaM có bảng nhập key dạng Có 1 số lệnh ko cắt nghiã đc nên xin phép chỉ nêu cách làm: -Đầu tiên giải nén hết class ra 1 thư mục. DùngBytecode edito search với từ khoá "TEA MOBILE"(Xem trên ảnh kia kià ) để tìm đến class chứa lệnh vẽ khung nhập key. Vào search tiếp trong class cũng từ khoá đó để tìm method vẽ khung nhập key. -Tìm dòng có lệnh if_icmpne . Tải ảnh gốc -Sửa thành if_icmpeq . Tải ảnh gốc -Cứ thế với 3 dòng còn lại ở dưới. -Xong save. Nén lại như cũ và sử dụng thôi.